Home PaSO.............1997-2022 20225 lat dzialalnosci Paderewski Symphony Orchestra

Jedyna, poza granicami Polski, zawodowa orkiestra symfoniczna służąca Polonii oraz promującą kulturę polską w Ameryce.
Organizacja działa w Chicago od 1997 roku jako Tax exempt Not For Profit Organization, zalozona i kierowana przez 25 lat przez te same osoby: Arie Zweig - Prezes Zarządu, Barbara Bilszta - Dyrektor Generalna oraz Wojciech Niewrzoł - Dyrygent i Dyrektor Artystyczny

MISJA PaSO:

Promocja kultury polskiej w Ameryce oraz rozwój kultury Polonii - a przez to utrwalanie jej związków z Polską oraz umacnianie pozycji w wielonarodowościowym – wielokulturowym społeczeństwie amerykańskim.

 

CELE PaSO:

• Zapewnienie stałego kontaktu Polonii z polską muzyką i polską kulturą wysoką

• Utrzymanie poprzez kulturę bliskich związków Polonii amerykańskiej z Polską

• Budowanie kulturowego pomostu (a cultural bridge) pomiędzy społecznością polonijną i amerykańską.

• Edukacja artystyczna polonijnych dzieci i młodzieży - współpraca z polonijnymi szkołami

* Promowanie kultury wysokiej w środowisku polonijnym

• Kreowanie pozytywnego wizerunku Polski poprzez promocję polskiej kultury, historii i współczesnych osiągnięć artystów
polskich

• Wzbogacanie życia kulturalnego Chicago o elementy mało
znanej w USA kultury polskiej – jednej z najstarszych kultur
Europy

• Integracja Polonii amerykańskiej oraz budowanie jedności Polonii świata poprzez spółpracę i wymianę kulturalną pomiędzy ośrodkami polonijnymi w różnych krajach oraz instytucjami i rganizacjami kultury w Polsce.


 

 

 

 

   

Copyrights by Paderewski Symphony Orchestra