.com

css menu builder by Css3Menu.com

Home AM .

INFORMACJA i ZAPISY :
tel. 773 467 9000

W wypadku braku miejsc mozna zapisac się na liste rezerwowa.

Pytaj takze o:
Programy rodzinne
Bonusy
Możliwość wypożyczenia instrumentu

Akademia jest czynna codziennie (z wyjatkiem niedziel i swiat)
od 4 pm do 9pm

Biuro czynne
PON - CZW od 4pm do 8:30pm,
SOB od 11:00am do 2:oopm

ADRES: 5844 N. Milwaukee Ave, Chicago 60 646

MISJA

Misją Akademii Muzyki PaSO jest artystyczna opieka nad dziećmi i młodzieżą Polonii w Chicago - odkrywanie i rozwijanie uzdolnień muzycznych uczniow oraz uwrażliwianie ich na estetykę i piękno poprzez kontakt z muzyką.

Rocznie szkoła kształci ok. 190 uczniów.

Cele

  1. Rozwijanie podstawowych zdolności muzycznych dzieci, młodzieży i dorosłych;
  2. Rozbudzanie zainteresowań muzyką oraz zainteresowań artystycznych;

3)  Motywowanie i wspieranie ogólnej edukacji ucznia;
4)  Wspieranie udziału uczniów w programach artystycznych prowadzonych w szkołach
     amerykańskich i innych placówkach edukacyjnych;
5)  Kształcenie wrażliwych i świadomych wykonawców i odbiorców muzyki;
6)  Przygotowanie do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i działalności na rzecz
     kultury muzycznej w środowisku szkolnym i lokalnej społeczności;
7)  Przygotowanie najzdolniejszych absolwentów do kontynuowania nauki na poziomie
     studiów wyższych;
8)  Aktywne oddziaływanie na środowisko polonijne poprzez upowszechnianie i promowanie  kultury muzycznej, a szczególnie muzyki polskiej.

ORGANA Akademii Muzyki PaSO

1)  Dyrektor szkoły i wicedyrektor
2)  Rada Pedagogiczna;
3)  Asystent Administracyjny (Sekretariat);
4)  Rada Rodziców;
5)  Samorząd Uczniowski.

Wychowanie przez muzykę jest najznakomitsze, bowiem rytm i harmonia najgłębiej wnikają w duszę wzbudzając wykształcenie w niej odwagi i przyzwoitości. Wykształcenie muzyczne uchodzi za środek wychowawczy potężniejszy od innych"  (Sokrates)

Faktem potwierdzonym naukowo jest to, iż nauka muzyki wspaniale wpływa na wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka, ale również zmniejsza poziom agresji u młodych ludzi, pomaga rozwiązywać wiele problemów wychowawczych i uczy dyscypliny. Aby jednak mogła spełnić te funkcje, każde dziecko – niezależnie od poziomu predyspozycji – powinno na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym uczyć się muzyki.

Muzyczny trening ksztaltuje i wyrabia: empatie, komunikatywność, pomysłowość, umiejętność współpracy w grupie,
zwiększa jego intelektualne możliwości
poprawia pamięć
wyrabia umiejętność koncentracji,
opanowania i kontroli emocji
kształtuje aktywną postawę wobec otaczającej rzeczywistości
wzmacnia poczucie własnej wartości
buduje wiarę we własne siły
potrzebe ładu i porządku, samodzielność, spostrzegawczość,
a nade wszystko entuzjazm, umiejętność cieszenia się życiem.
ułatwia harmonijny rozwój dziecka

Akademia Muzyki
przy Paderewski Symphony Orchestra of Chicago

(Akademia Muzyki PaSO)
jest niezależną organizacją Not-for-profit,
Tax exempt 501(c)(3)

Podstawą unikalnego programu Akademii PaSO jest polski system edukacji muzycznej - szkoły I i II stopnia, wzbogacony o elementy szkoły włoskiej i amerykańskiej oraz metodę Suzuki.

Językiem wykładowym jest język polski.

PROGRAM
Dla uczniow w wieku szkolnym i starszych:
NAUKA GRY na instrumentach - SKRZYPCE, FORTEPIAN - w formie zajęc indywidualnych (private lessons) oraz obowiazkowa nauka teorii muzyki (tzw. umuzykalnienie)

Dla dzieci najmłodszych (4-5 lat)
- RYTMIKA z umuzykalnieniem

Zaleznie od wieku nauka odbywa się w trzech sekcjach:
dziecięcej, młodzieżowej i dorosłych

Poziomy (levels):
1. Przygotowawczy
2. Podstawowy
3. Sredni I
4. Sredni II
5. Zaawansowany
6. Pre-college (dla kandydatow na
studia muzyczne)

Systemy:
- zwykly: 30' lekcji instrumentu i 45' teorii
- półintensywny: 45' instrum. i 45' teorii
- intensywny: 60' instrumentu i 45' teorii

Przedmiot "TEORIA MUZYKI" oznacza podstawowe wiadomosci o muzyce i naukę ich rozumienia i zastosowania. Program zajęc obejmuje - zaleznie od stopnia zaawansowania, takze elementy ksztalcenia sluchu, harmonii, historii i literatury muzycznej.

***

Ważnym elementem rozwoju uczniów jest praca w zespołach:
chóry,
zespoły kameralne,
zespoły fortepianowe,
orkiestra kameralna
możliwość nauki na dodatkowym instrumencie

Programy dodatkowe (enrichment programs):
warsztaty muzyczne,
koncerty w szkole i poza szkołą,
letni obóz muzyczny,
wyjazdy

EGZAMINY
Systematycznie prowadzona jest weryfikacja rozwoju ucznia poprzez:
egzaminy, przesłuchania i koncerty.

CERTYFIKATY i DYPLOMY
Po pomyslnym zdaniu odpowiednich dla poziomu zaawansowania egzaminow i testow uczen otrzymuje
Certyfikat uczeszczania do Akademii Muzyki PaSO, Dyplom - z promocja na wyzszy poziom lub DYPLOM UKONCZENIA Akademii Muzyki PaSO

Nabor uczniow na nowy rok szkolny trwa od 1 kwietnia do konca 30 czerwca i - w miare wolnych miejsc do 14 wrzesnia.


  

 

   

Copyrights by Paderewski Symphony Orchestra