Historia

 

The Paderewski Symphony Orchestra of Chicago (PaSO) działa w od września 1997 roku i jest najwiêksz¹ na świecie organizacj¹ kulturaln¹ poza granicami kraju, której działalność ma na celu promowanie muzyki, kultury, historii i tradycji polskiej. PaSO jest zawodow¹ orkiestr¹ symfoniczn¹

Orchestra Hall at Symphony Center - Oratorium "Wola nas Pan" Wlodzimierza Korcza, solisci od lewej: Dorota Osinska, Ewa Uryga, Alicja Majewska, Zbyszek Wodecki, Jacek Wojcicki, Marek Balata - dyrygent Wojciech Niewrzol

DziałalnośćPaSO stanowi bezprecedensowy rozdzia³ w ¿yciu kulturalnym nie tylko Polonii amerykańskiej, ale i Wietrznego Miasta. Oto najważniejsze fakty:

1. Od pocz¹tku tj od 1997 roku dyrektorem generalnym jest Barbara Bilszta, a kierownictwo muzyczne sprawuje dyrygent Wojciech Niewrzo³.

2.Od 1998 roku do dzisiaj dzialalnosc PaSO wspiera Board of Directors pod przewodnictwem Prezydenta Ariego Zweiga, w którego skład wchodzą główni sponsorzy organizacji.

3. PaSO należy do Gr. VII (najliczniejszej) orkiestr zarejestrowanych w Lidze Orkiestr Amerykańskich (podział wg budżetu). W ciagu ostatnich czterech sezonow budżet wynosi ok. $500 tys.

4. Sezon koncertowy trwa od wrzeœnia do maja i obejmuje œrednio 7 produkcji o zró¿nicowanym charakterze: od muzyki klasycznej (koncerty symfoniczne, operowe,  koncerty kameralne) do pop-show (koncerty rozrywkowe, widowiska, operetki, musicale)

5. Do dzisiaj PaSO zaprezentowa³a publicznoœci Chicago ponad 140 koncertów.
£¹czna liczba s³uchaczy przekroczy³a w ostatnim sezonie 140 tys. osób.


PAderewski Symphony Orchestra - "Songs of Freedom" Rosemont Theatre - dyrygent Wojciech Niewrzol

Paderewski Symphony Orchestra - "Traszny Dwor" Stanislawa Moniuszki, Rosemont Theatre, 10-11 luty 2007, Chicago - dyrygent Wojciech Niewrzol

 

Throughout the 9 season of our existence, PaSO has had the pleasure and the honor of inviting some of Poland's best, most talented artists. We make an effort to work with both famous and renowned artists, but also to promote new local as well as Polish performers.

Copyrights by Paderewski Symphony Orchestra. All Rights Reserved. Designed by Sezam Partner